O mne

Martin Javor (*1977) je slovenský historik a manažér celoživotného vzdelávania. Je docentom histórie na Inštitúte histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, je riaditeľom Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania PU v Prešove. Je zástupcom riaditeľa Centra excelentnosti sociohistorického a kultúrnohistorického výskumu PU v Prešove. Je majiteľom Múzea vysťahovalectva do severnej Ameriky – Kasigarda.

Narodil sa v Košiciach, navštevoval gymnázium na Opatovskej ceste v Košiciach. Študoval na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity, odbor Filozofia – Dejepis. Promoval v roku 2001, od r. 2002 do 2005 bol interným doktorandom na FF PU v Prešove, odbor všeobecné dejiny. V roku 2005 obhájil dizertačnú prácu „Slobodomurárske hnutie v strednej Európe v 18. storočí“. Habilitoval v r. 2012. Od ukončenia štúdia až po súčasnosť pracuje na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Je ženatý, má tri deti.            

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa venuje dejinám slobodomurárstva v strednej Európe s dôrazom na územie Slovenska. Venuje sa dejinám emigrácie z územia Slovenska do severnej Ameriky. Je autorom niekoľkých zahraničných a domácich monografií, desiatok zahraničných a domácich vedeckých štúdií a článkov.

DOCX na stiahnutie

Vedecko-pedagogická charakteristika.